மனிதர்கள் அனைவரும் பாவம் செய்பவர்களே! அல்லாஹ் நம்மை மன்னிப்பானாக ! பாவங்கள் பல இருந்தாலும் அவைகளில் பெரும் பாங்களை விட்டு விலகி இருப்பது மிகவும் முக்கியமானதாகும் அவைகளை சிலர் 70, என்றும் சிலர் 100, என்றும் இன்னும் சிலர் அதற்கு மேலும் இருப்பதாக கூறுகிறார்கள்.

எனவே, பாவங்களைப் பற்றி எழுதுவதன் மூலம், முதலில் நானும் பின்னர், மற்றவர்களும் பாவங்களிலிருந்து விலகியிருப்பதற்குக் காரணமாகும் என்பதால் “பாவங்கள்” என்ற தலைப்பைத் தேர்ந்தெடுத்தேன்.

உயர்ந்தோன் அல்லாஹ், நம்மை தடுத்த பாவங்களை விட்டும் முழுமையாக விலகிருப்பதற்கும் அவனது நெருக்கத்தை அடைவதற்கும் உதவி செய்வானாக!

0Shares

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *